Defence Production Secretaries

S No Name From To
16 P.M. NAIR 01/07/2002 24/07/2002
17 SUBIR DUTTA 01/12/2000 30/06/2002
18 RAVINDRA GUPTA 01/06/2000 30/11/2000
19 PRABIR SENGUPTA 20/08/1998 01/06/2000
20 T.S VIJAYARAGHAVAN 01/10/1996 19/08/1998
21 V.K. KAPOOR 01/10/1992 30/09/1996
22 N.RAGHUNATHAN 21/03/1990 30/09/1992
23 N.N VOHRA 06/05/1989 21/03/1990
24 P.C. JAIN 14/05/1985 30/04/1989
25 D.N.GHOSH 14/02/1985 12/05/1985
26 M.C.SARIN 11/08/1981 04/02/1985
27 A.B. MALIK 07/06/1980 11/08/1981
28 K.P.A.MENON 15/03/1980 07/06/1980
29 K. SUBRAHMANYAM 16/08/1979 15/03/1980
30 P.G.GAVAI 16/07/1979 16/08/1979