Defence Production Secretaries

S No Name From To
1 SUBHASH CHANDRA 23/08/2019
2 Dr. AJAY KUMAR 01/12/2017 23/08/2019
3 ASHOK KUMAR GUPTA 25/05/2015 31/10/2017
4 G MOHAN KUMAR 01/09/2014 25/05/2015
5 G C PATI 07/08/2013 31/07/2014
6 R K MATHUR 01/10/2012 24/05/2013
7 SHEKHAR AGARWAL 06/07/2011 30/09/2012
8 R.K.SINGH 31/07/2009 24/06/2011
9 PRADEEP KUMAR 01/01/2008 31/07/2009
10 K.P.SINGH 02/11/2005 31/12/2007
11 DHANENDRA KUMAR 31/07/2005 01/11/2005
12 SHEKHAR DUTT,SM 02/08/2004 31/07/2005
13 Ms UMA PILLAI 09/07/2003 01/08/2004
14 N.S. SISODIA 08/10/2002 07/07/2003
15 A.M. NIMBALKAR 01/08/2002 30/09/2002